Menus au self

Menus

                                        
                                           Du 14 au 18 mai 2018


                                           Du 22 au 25 mai 2018         menu antillais du 25 mai


                                           Du 28 au 1er juin 2018


                                            Du 4 au 8 juin 2018

                                    
                                            Du 11 au 15 juin 2018


                                            Du 18 au 22 juin 2018